Припремно-предшколски програм

ПРИПРЕМНО-ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Припремни предшколски програм је део обавезног деветогодишњег васпитања и образовања и остварује се у оквиру предшколског васпитања и образовања.

Припремни предшколски програм се остварује у Установи кроз два организациона облика:

 • Полудневни, четворочасовни рад са децом у објектима и издојеним јединицама у оквиру просторија основних школа;
 • Целодневни кроз рад припремних група у објекту Ковин1 и Ковин 2.

Програм доприноси остваривању права детета да расте и развија се у квалитетној васпитно-образовној средини која поштује његове способности, уважавајући његове потребе, подстиче његов психофизички развој. Програм се ослања на потенцијале детета и помаже му да изрази своју особеност, своје унутрашње потребе и интересовања и даље их развија, доприноси проширивању и сређивању социјалних и сазнајних искустава деце, оснажује комуникативну компетенцију, доприноси емоционалној и социјалној стабилности деце и подржава мотивацију за новим облицима учења и сазнавања. За дете предшколског узраста је посебно важно да у години пред полазак у школи борави у подстицајној, осмишљеној и организованој средини, да учествује у програму који је за њега развојно значајан, уважава његове потребе, интересовања и могућности и на најбољи начин подстиче његов даљи психофизички развој.

Укључивање деце у припремне предшколске групе има компензаторску функцију јер се на тај начин свој деци обезбеђују услови за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства чиме се ублажавају социо-културне разлике и обезбеђује донекле једнак старт за полазак у школу.

Полазишта развијања припремног предшколског програма су:

 • У концепцији васпитно–образовног рада, као динамичног флексибилног, интерактивног, отвореног процеса у функцији развоја детета –део развоја је и припрема за полазак у школу;
 • У схватањима о детету, игри, учењу;
 • У схватањима о улогама детета, одраслог и средине;
 • У програмској оријентацији;
 • У садржајима и активностима;
 • У животном контексту.

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да доприносе:

 • Целовитом развоју детета;
 • Развоју способности;
 • Проширењу искуства;
 • Богаћењу сазнања о себи, другима и свету око себе.


У години пред полазак у школу задаци васпитно-образовног рада су:

 • Подстицање осамостављивања детета;
 • Пружање подршке физичком развоју;
 • Јачање социо-емоционалне компетенције;
 • Пружање подршке сазнајном развоју;
 • Неговање радозналости;
 • Подстицање креативности и уважавање индивидуалности.

У раду са децом припремних група програмске активности остварују се у складу са програмом и темама које се реализују у вртићима са посебним нагласком на социјализацији.

Социјализација

 • Развијају се и богате односи и заједничка активност деце и одраслих, кроз игру, стваралачке и практичне активности.

Комуникација

 • Говор: посебно се ради на развијању и богаћењу рачника, охрабривању детета да слободно изражава мисли, неговању граматички исправног говора и културе комуникације.
 • Природа: упознавање живог света, и неговање љубави према природи, развијаће се обзирност и однос суживота са природом;
 • Култура: кроз сусрете са уметницима, посете изложбама, позоришним представама, деца ће развијати интересовања, склоност и љубав према уметности.

Search