Организација рада

Организација рада

Програм неге и васпитања деце узраста до три године

Задатке неге, васпитно-образовног рада са децом до 3 године реализују медицинске сестре-васпитачи и васпитачи, на основу Правилника о општим основама предшколскогпрограма за узраст до 3 године.

Основни задаци односе се на:

– очување и унапређивање здравља деце (превентивна здравствена заштита);
– неговање, подстицање и оплемењивање спонтаног развоја детета;
– уважавање специфичности израста и индивидуалних потреба детета;
– стварање повољне социјално-емотивне климе, структуирање васпитнесредине којазадовољава и мотивише дете;
– у периоду адаптације планирање активности које детету омогућавају лакши боравак инавикавање на групу деце и особља;
– посебно неговање индивидуалног контакта кроз јединствен утицај неге и васпитнограда и постепено прерастање у групне (заједничке) облике рада;
– обезбеђивањездравствено-хигијенских услова.

У оквиру васпитног утицаја и развијања појединих својстава личности, планирају сепосебни задаци:

– физичко – сензорног развоја;
– емоционално-социјалног развоја
– сазнајног развоја.

Сви ти задаци се планирају и реализују у оквиру сваке васпитне групе о чему се водипедагошка документација.Планови, реализација, важни подаци уносе се у радну књигу која садржи:

– запажања о васпитној групи (појединцу);
– план неге, здравствене заштите, васпитног рада у току месеца;
– реализација неге васпитног рада у току недеље;
– сарадња са породицом;
– стручно усавршавање.

Поред програма неге и васпитног рада, медицинске сестре у свом раду руководе сеприручником “Корак по корак” – васпитање деце до три године, „Активности намењене деци узраста до три године“. Садржајприручника помаже им дапланирају месечни рад, свакодневне активности, сарадњу, уређење и структуирање средине, праћење развоја детета, сагледавање ефеката.

Васпитни рад са децом има за циљ да очува, подстиче и оплемењује понашањедетета из позиције индивидуалног развоја и окружења око њега. У том смислу организују се активности:

 • физичко-сензорног развоја

– подстичу очување здравља детета
– подстичу развој покрета
– подстиче моторику
– развијају навике

 • емоционално-соционалног развоја

– подстичу различита искуства детета
– подстичу самосталност
– подстичу сигурност
– подстичу усвајање основних норми понашања и вредности

 • сазнајног развоја

– подстичу и негују природну радозналост детета
– подстичу различита искуства чулним доживљајима
– подстичу развој говора и комуникације
– проширују, богате појмове

Васпитно образовни рад са децом узраста од три до пет година и шестмесеци

У целодневном боравку приоритетни задаци васпитно образовног рада са децом од3 до 5,5 година су:

– стварање повољне средине за учење и развој
– богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања кроз социјални, емоционални, физички и интелектуални развој
– праћење развојних и индивидуалних карактеристика
– оствараивање што боље сарадње на различитим плановима, васпитач – дете, васпитач- васпитач, дете- дете, васпитач – родитељ, васпитач – шире окружење…

Наведени задаци реализују се кроз планирање и развијање тема, садржаја, активности чије је полазиште дато у Основама програма и на основу чега се врши операционализација од стране васпитача (конкретни циљеви, садржаји и активности).

Васпитно образовни програм се планира, реализује и прати на нивоу групе, на нивоу тима (више група), на нивоу вртића, Установе како би у складу са конкретним карактеристикама вртић био аутентично место живљења, учења, игре, раста и развоја детета.

Специфичности сваког вртића, потребе, интересовања, могућности деце у групи, на нивоу вртића као и на нивоу Установе, у великој мери одредиће планирање, праћење и евалуација рада на индивидуалном плану, на плану тимова и на нивоу Установе.

Програмске основе за рад са децом од 3 до 5,5 година, подразумевају да васпитачи у планирању издвоје циљеве, руководећи се начелима рада, сагледавајући основну функцију и улогу вртића, имајући у виду ко све и како може да буде део васпитно-образовног процеса (сарадња) и водећи рачуна о детету и његовом окружењу.

Програмски садржаји и задаци дати у Правилнику о општим основама предшколског програма, у реализацији кроз месечно-недељно-дневно планирање захтевају поштовање:

– узрасних могућности деце
– различитих аспеката развоја
– индивидуализације у раду
– актуелности у животном окружењу
– показатеља праћења рада (евалуација)
– остварене сарадње са родитељима и средином

Кроз развијање планираних тема преточених у садржаје и активности прати се и подстиче физички,социо-емоционални, интелектуални развој и развој комуникације.

Кроз систем игара и активности (перцептивне, моторичке, откривачке, радне, здравствено-хигијенске активности, активности изражавања…) даје се подршка детету да упозна себе, развије слику о себи и свету који га окружује.

Припремни предшколски програм

 Припремни предшколски програм је део обавезног деветогодишњег васпитања и образовања и остварује се у оквиру предшколског васпитања и образовања. Припремни предшколски програм остварује се у Установи кроз два

ораганизациона облика:

– полудневни, четворочасовни рад са децом
– целодневни, кроз рад припремних група у обданишту

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе:

– целовитом развоју детета
– развоју способности
– проширењу искуства
– богаћењу сазнања о себи, другима и свету око себе, а што све чини основ за даље нове облике учења и укључивања у различите токова живота и рада при чему је школа прва степеница.

Припремни предшколски програм се остварује у складу са Основама програмапредшколског васпитања и образовања, са понуђеним моделима и доприноси:

– физичкој
– социјалној
– емоционалној
– интелектуалној
– мотивационој готовости детета за полазак у школу.

У години пред полазак у школу задаци васпитно-образовног рада су:

 • подстицање осамостаљивања детета
 • пружање подршке физичком развоју
 • јачање социо-емоционалне компетенције
 • пружање подршке сазнајном развоју
 • неговање радозналости
 • подстицање креативности и уважавање индивидуалности

 Васпитно-образовни рад са децом на језицима националних мањина

 Основе програма васпитно-образовног рада на језицима националних мањинапружају могућност деци у вишекултурној средини да усвоје различите обликекомуникације:

– очување и развој националног и културног идентитета;
– упознавање националне културе;
– усвајање матерњег језика;
– проширивање и успостављање различитих културних веза
– развијање позитивних ставова према култури других националности, прихватање итолеранција различитости.

 Нега и здравствена заштита деце

 Превентивна здравствена заштита има за циљ обезбеђење оптималних услова за нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце узраста од 18 месеци (1,5 год.) до поласка у школу.

Планом су постављени следећи задаци:

 1. Јачање и заштита дечјег организма
 2. Оптимални физички и психички развој детета
 3. Усвајање одговарајућих навика
 4. Стварање услова за одрастање здравог, радосног и задовољногдетета.

Задаци превентивне здравствене заштите реализоваће се кроз:

 Опште мере на унапређивању здравља

 1. Распоред и садржај боравка предшколске деце
 2. Правилна исхрана и витаминска профилакса
 3. Хигијенски услови у колективном боравку

– Унапређење личне хигијене деце и особља
– Одржавање опште чистоће простора
– Проветреност простора
– Осветљеност простора
– Одржавање оптималне температуре и влажности ваздуха
– ДДД простора – два пута годишње, а по потреби чешће
– Заштита од зооноза
– Санитарни прегледи особља

Систематско праћење раста, развоја и здравља деце и заштита од болести

– Пријем детета у колектив, а пре пријема први систематски преглед; циљанатријажа; систематски прегледи деце у току године; стоматолошка заштита уста и зуба(посета стоматолога и стоматолошке сестре вртићу и посетапредшколских групаСтоматолошком диспанзеру).
– Праћење здравственог стања деце (посета лекара Дечјег диспанзера)
– Пријем детета након одсуствовања из колектива (доношење лекарских потврданакон прележане болести)
– Прегледи по потреби (Здравствени прегледи деце пред одлазак на колективни рекреативни одмор)
– Спречавање и сузбијање ширења заразних болести (у случају појавезаразних болести предузимају се појачане противепидемијске мере).

 Здравствено образовање и сарадња са породицом

 1. Формирање навика понашања код деце

– лична хигијена; правилна исхрана; (употреба салвета и лепо понашање застолом); навика одржавања уредности у простору за игру (рад у групи и израда плаката);

 1. Сарадња са породицом

– Мотивисање родитеља на активну сарадњу у циљу унапређења здравља децекроз: родитељске састанке; едукација путем слика, паноа, плаката (адаптација, развојнамапа, азбука здравља, вакцинација, принципи исхране, заразне болести, садржај вежби застопала, лична хигијена, најчешће болести у колективу, здравље зуба, у здравом телуздрав дух, шта све чини моје здравље, штетне материје по здравље, хигијена руку, израдапостеркалендара, радионице на одређену тему);

 Програм исхране

 1. Организовати и спровести стручно планирану хигијенску исхрану свих корисника(правилна, биолошки исправна, задовољава дневне потребе организма,гастрономски прихватљива, по изгледу, укусу, конзистенцији)

 1. Планирање и праћење исхране и вођење евиденције о томе
 2. Поштовање правилника о нормативу друштвене исхране деце у установама
 3. Наставити и унапредити сарадњу са Заводом за здравствену заштиту – Панчево
 4. Сарадња са стручним институцијама које се баве унапређењем исхране
 5. Побољшање услова рада објекта
 6. 7. Континуирани рад на унапређењу исхране
 7. Ангажовање нутриционисте на побољшању квалитета исхране и општих услова рада

 Задаци на реализацији основа програма социјалног рада

 Задаци социјалног рада у Установи се остварују кроз активности на три нивоа:

 • Рад на нивоу Установе
 • Рад на нивоу васпитне групе
 • Рад са појединцем или индивидуални социјални рад

– Учешће у сагледавању и утврђивању потреба родитеља за облицима рада као и раднимвременом;
– Сарадња Установе са свим службама и институцијама везаним за друштвену бригу одеци (Центар за социјални рад, општинска служба за друштвену бригу о деци,Диспанзер за децу, хуманитарне организације,Црвени крст итд);
– Прикупљање и анализа статистичких података о деци (према узрасту и полу, соц.проф.категорије родитеља, број деце у породици, ванбрачне, брачне, деце безродитеља, разведени родитељи и сл);
– Пријем деце (спровођење конкурса у мају и августу и смештај деце са приоритетнимпотребама током целе године), учешће у формирању иструктуирању васпитнихгрупа, праћење броја уписане деце по групама и упис нове деце;
– Прикупљање и анализа статистичких података о присутности деце у вртићима;
– Упућивање родитеља на прикупљање документације за остваривање права на регрес зауплате за боравак деце у предшколској установи (треће/четврто дете);
– Пружање стручне помоћи родитељима запосленима из Установе из области социјалнеи здравствене заштите, ангажовање за добијање хуманитарне помоћи за раднике идецу (храна, хигијена, гардероба);
– Вођење документације и евиденције о социјалном раду на нивоу Установе, групе и уиндивидуалном раду.

Учешће на манифестацијама и конкурсима

 Током радне годинеУстанова се редовно укључује у реализацију активности у оквиру Дечје недељепо програму Министарства просвете.Током Дечје недеље у вртићима се реализују садржаји који афирмишу дечја права,дечје стваралаштво, активности које промовишу дух заједништва, дружења, сарадње,дељења и поштовања различитости међу децом, дружења деце из школе и вртића, спортске и хуманитарне акције. Поред ове, Установа се укључује и у све друге манифестације и фестивале на нивоу града и шире (ликовни, прозни, музички, драмски конкурси и фестивали).

 Програми посебних области васпитнообразовног рада

У предшколској установи,као програми посебних области васпитно-образовног рада, спроводиће се плесно васпитање и енглески језик.

Циљеви плесног васпитања су далекосежни, они су следећи:

 • Упознавање сопственог тела,
 • Слободно, ефикасно и складно владање моториком,
 • Правилно држање тела и развој равнотеже,
 • Развијање ритма, координација и култура покрета,
 • Задовољавање дечје потребе за активним доживљавањем и истраживањем музике кроз покрет,
 • Способност стваралачког изражавања својих емоција путем покрета,
 • Уклањање различитих деформитета у држању тела, кичменог стуба и табана,
 • Неговање општег осећања сигурности и поверења,
 • Богаћење дечјих позитивних искустава, ослобађање стрепње од неуспеха и грешке.

Плесно васпитање спроводи се кроз групни рад.

Циљеви и задаци учења енглеског језика:

Циљ: Унапређивање организације и квалитета васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста

 • Унапређивање процеса подучавања деце предшколског узраста
 • Упознавање деце са још једним језиком, поред матерњег
 • Унапређивање знања матерњег и енглеског језика
 • Припрема темеља за формалнију врсту подучавања која ће уследити у основној школи
 • Богаћење речника деце и подстицање развоја комуникације са околином
 • Припрема деце за успешно извршавање радних обавеза у даљем животу услед сталног и брзог развоја и напретка модерне рачунарске, информационо-комуникационе технологије
 • Подстицање мотивације деце за учењем страног језика

 Пригодни и повремени програми

 Ови програми настали су као резултат искуства из свакодневног рада са децом и преточени су у посебно организоване и осмишљене облике рада. Значај ових програма је вишеструк јер осим подстицања дечјег развоја, богаћењаактивности са културалним садржајима и развоја стваралаштва, доприносе и афирмацијисаме Установе и локалне средине:

– организација и учешће деце и васпитача на различитим манифестацијама, пригодним приредбама, учешће на спортским такмичењима, фестивалима, учешће на ликовним конкурсима и сл.

 

Search