Обавештења за родитеље

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ: ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ВРТИЋУ  (ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ И ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК)

Ако дете које се смешта у вртић остварује право на накнаду трошкова боравка детета у вртићу, од 19.08.2024. до 30.08.2024.године у периоду од 8 до 15 часова у просторијама управе Предшколске установе „Наша радост“ Ковин, на адреси Трг Жарка Зрењанина бр.10.

вршиће се подношење захтева и неопходне документације:

  • Ако је дете које се смешта у вртић треће и четврто по реду рођења у породици потребно је приложити Извод из матичне књиге рођених за сву децу из породице и фотокопију личне карте мајке;
  • Ако је дете са сметњама у развоју, потребно је приложити мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне,здравствене и социјалне подршке детету
  • Ако је дете без родитељског старања, приложити потврду Центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску породицу, фотокопију решења о оствареном праву на дечији додатак;
  • Ако је дете корисник новчане социјалне помоћи, потребно је приложити копију решења о остваривању права на новчану социјалну помоћ.

 

 

 

Search