Припремно-предшколски програм

Припремни предшколски програм је део обавезног деветогодишњег васпитања и образовања и остварује се у оквиру предшколског васпитања и образовања.

Припремни предшколски програм се остварује у Установи кроз два организациона облика:

Полудневни, четворочасовни рад са децом у објектима и издојеним јединицама у оквиру просторија основних школа;

Целодневни кроз рад припремних група у објекту Ковин1 и Ковин 2.

Програм доприноси остваривању права детета да расте и развија се у квалитетној васпитно-образовној средини која поштује његове способности, уважавајући његове потребе, подстиче његов психофизички развој. Програм се ослања на потенцијале детета и помаже му да изрази своју особеност, своје унутрашње потребе и интересовања и даље их развија, доприноси проширивању и сређивању социјалних и сазнајних искустава деце, оснажује комуникативну компетенцију, доприноси емоционалној и социјалној стабилности деце и подржава мотивацију за новим облицима учења и сазнавања. За дете предшколског узраста је посебно важно да у години пред полазак у школи борави у подстицајној, осмишљеној и организованој средини, да учествује у програму који је за њега развојно значајан, уважава његове потребе, интересовања и могућности и на најбољи начин подстиче његов даљи психофизички развој.

Укључивање деце у припремне предшколске групе има компензаторску функцију јер се на тај начин свој деци обезбеђују услови за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства чиме се ублажавају социо-културне разлике и обезбеђује донекле једнак старт за полазак у школу.

Полазишта развијања припремног предшколског програма су:

– У концепцији васпитно–образовног рада, као динамичног флексибилног, интерактивног, отвореног процеса у функцији развоја детета –део развоја је и припрема за полазак у школу;

– У схватањима о детету, игри, учењу;

– У схватањима о улогама детета, одраслог и средине;

– У програмској оријентацији;

– У садржајима и активностима;

– У животном контексту.

 

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да доприносе:

– Целовитом развоју детета;

– Развоју способности;

– Проширењу искуства;

– Богаћењу сазнања о себи, другима и свету око себе.

 

У години пред полазак у школу задаци васпитно-образовног рада су:

– Подстицање осамостављивања детета;

– Пружање подршке физичком развоју;

– Јачање социо-емоционалне компетенције;

– Пружање подршке сазнајном развоју;

– Неговање радозналости;

– Подстицање креативности и уважавање индивидуалности.


У раду са децом припремних група програмске активности остварују се у складу са програмом и темама које се реализују у вртићима са посебним нагласком на социјализацији.

Социјализација
– Развијају се и богате односи и заједничка активност деце и одраслих, кроз игру, стваралачке и практичне активности.

Комуникација
Говор: посебно се ради на развијању и богаћењу рачника, охрабривању детета да слободно изражава мисли, неговању граматички исправног говора и културе комуникације.
– Природа: упознавање живог света, и неговање љубави према природи, развијаће се обзирност и однос суживота са природом;
– Култура: кроз сусрете са уметницима, посете изложбама, позоришним представама, деца ће развијати интересовања, склоност и љубав према уметности.