Брошуре за породице

Учешће Предшколске установе „Наша радост“ Ковин у пројекту

„Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу“

Подршка породици у остваривању њене васпитне функције и психо-социјална по­дршка породицама које се суочавају са животним изазовима, су значајан аспект рада пред­школске установе. Пандемија корона вируса КОВИД – 19 је изазвала велике про­ме­не у начину живота, рутинама, социјалним односима и материјалној сигурности по­ро­дице. Утицаји на психо-физичко здравље деце и одраслих још се не могу сагледати, али на неки начин се дотичу сваког појединца и сваке породице. Нови услови живота по­стављају изазов пред запослене у предшколским установама – како пружити по­др­ш­ку породицама на даљину.

Подршка породицама је кључна за одржавање услова за добробит деце, посебно у овим измењеним неповољним околностима. Због тога је још значајнија улога прак­ти­ча­ра у систему предшколског васпитања и образовања који својом стручношћу, пос­ве­ће­ношћу и искуством могу значајно подржати децу и породице.

Подршка је потребна СВИМ породицама. Активности путем онлајн и других канала комуникације омогућавају да се обухвате породице чија деца похађају вртић, породице чија су деца уписана али не долазе, а посебно породице које нису ни уписале децу у установу а најчешће су из осетљивих друштвених група.

Као подршку раду предшколске установа са породицама на даљину, ЦИП-Цен­тар за интерактивну педагогију је, уз подршку УНИЦЕФ-а, у сарадњи са Ми­нис­тар­ст­вом просвете, науке и технолошког развоја, креирао три брошуре за реализацију раз­ли­чи­тих активности у домену сарадње са породицом.

 

Брошуре за породице:

 • Добробит деце предшколског узраста – стварање услова да расту здрава, задовољна и оснажена да се конструктивно носе са изазовима
 • Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста
 • Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила

Ове теме су изабране јер се родитељске праксе заснивају на разумевању доб­ро­би­ти и социјално-емоционалног учења детета, и принципа позитивног родитељства. Оне су основа за промишљање о дугорочним циљевима родитеља у односу на децу и ус­к­лађивање васпитних поступака са њима.

Брошуре садрже кратке и једноставне теоријске уводе о темама којима се баве, идеје за родитеље и предлоге заједничких активности са децом.

Брошуре су намењене родитељима и важно нам је да чујемо њихово мишљење – у којој мери су им теме занимљиве и садржаји корисни, да ли су и шта примењивали од понуђених идеја. Родитељи ће моћи да искажу потребе о другим темама о којима желе више да сазнају.

Да би сагледали на који начин су коришћене брошуре и како их процењују ро­ди­тељи, потребно нам је да сакупимо информације од што више породица. Ти подаци ће нам помоћи у планирању наредних активности и нових материјала у складу са ис­ка­за­ним интересовањима.

1. Добробит деце предшколског узраста
Брошура https://nasa-radost-kovin.org.rs/wp-content/uploads/2021/04/Dobrobit_dece.pdf
Упитник о брошури https://forms.gle/L7W1v4QLfVBnMnFU9
2. Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила:
Брошура https://nasa-radost-kovin.org.rs/wp-content/uploads/2021/04/Vaspitanje_podrskom_i_pravilima.pdf
Упитник о брошури https://forms.gle/o1PTQNn3acfNWsVG9
3. Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста:
Брошура https://nasa-radost-kovin.org.rs/wp-content/uploads/2021/04/Socijalno_emocionalno_ucenje.pdf
Упитник о брошури https://forms.gle/Fubw9FpQYNuQueiC9

Електронска пријава деце у предшколску установу


Поштовани родитељи, обавештавамо вас да ће услуга електронске пријаве деце у предшколску установу „Наша радост“ Ковин бити активна од 05.05.2021. године, и на тај начин пратиће званичан конкурс за упис деце у ПУ „Наша радост“ Ковин за радну 2021/2022 годину, који траје до 31.05.2021. године.

Услуга је доступна на Порталу еУправа свим регистрованим корисницима и приликом коришћења ове електронске услуге аутоматски се прибављају неопходни подаци из матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног социјалног осигурања и евиденције пребивалишта, тако да родитељи не морају да достављају ни један документ приликом уписа детета, нити да одлазе ни на један шалтер.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју или децу из породица које користе неки облик социјалне заштите предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно да родитељи поднесу релевантну документацију којом доказују наведени статус. У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, родитељима је омогућено да електронским путем доставе ову документацију, како не би долазили лично у предшколску установу.

-> Упутство за попуњавање Пријаве детета у предшколску у станову електронским путем на Порталу еУправа

Обавештење о упису у ПУ за радну 2021/2022. годину

Обавештавамо заинтересоване родитеље да ПУ „Наша радост“ Ковин врши пријем захтева за упис деце (јасле, обданиште и припремни предшколски програм) за радну 2021/2022. годину

 

од 05. до 31. маја 2021. године

 

Подношење захтева за упис у радној 2021/2022. години, реализоваће се од 05. маја до 31. маја 2021. године, искључиво електронским путем на порталу еУправа (https://www.euprava.gov.rs/). Уколико се у периоду предвиђеном за упис буду створили услови биће омогућено и лично подношење захтева и предаја документације потребне за упис у просторијама ПУ „Наша радост“ Ковин (на адреси Трг Жарка Зрењанина бр.10), а у насељеним местима у просторијама припремног предшколског програма, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

Услуга ће бити доступна на Порталу еУправа од 05. маја 2021. године свим регистрованим корисницима и приликом коришћења ове електронске услуге аутоматски се прибављају неопходни подаци из матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног социјалног осигурања и евиденције пребивалишта, тако да родитељи не морају да достављају ни један документ приликом уписа детета, нити да одлазе ни на један шалтер.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју или децу из породица које користе неки облик социјалне заштите предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно да родитељи поднесу релевантну документацију којом доказују наведени статус.  У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, родитељима је омогућено да електронским путем доставе ову документацију на следећу маил адресу: upis.evrtic.kovin@gmail.com, како не би долазили лично у предшколску установу.

УПИС ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ 01.03.2015. – 28.02.2016. ГОД. (ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ)

У целодневни боравак могу да се упишу деца старости од 18 месеци на дан 01.09.2021. године (односно рођена пре 01.03.2020.год.) до 6,5 година (припремни предшколски програм)

За упис деце у припремни предшколски програм у трајању од 4 сата у Ковину и насељеним местима упис се врши на исти начин, електронским путем на порталу еУправа (https://www.euprava.gov.rs/).Уколико се у периоду предвиђеном за упис буду створили услови биће омогућено и лично подношење захтева и предаја документације потребне за упис у просторијама ПУ „Наша радост“ Ковин (на адреси Трг Жарка Зрењанина бр.10), а у насељеним местима у просторијама припремног предшколског програма, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

 

СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ  ЛИЧНОГ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА УПИС У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

1. ЗА ДЕТЕ: Извод из матичне књиге рођених ( може фотокопија)

 

2. ЗА ЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ:

а) Потврда послодавца о запослењу родитеља ( без података о заради) и фотокопија потврде пријави, промени и одјави на обавезно осигурање ( МА ОБРАЗАЦ);

б) За предузетнике-извод из АПР-а не старији од 6 месеци;

в) За пољопривреднике-Акт о регистрацији газдинства;

 

3. ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ: Извод из Националне службе за запошљавање.

 

4. СТУДЕНТИ: потврда о редовном студирању;

 

5.САМОХРАНИ РОДИТЕЉИ:

а) фотокопију пресуде о разводу / Извод из матичне књиге умрлих, ако је један од родитеља преминуо;

б) Одлука надлежног органа о вршењу родитељског права.

 

6. ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ( попуњава се приликом уписа)

НАПОМЕНА

 • Лекарско уверењеиз Диспанзера да децу треба да донесу родитељи првог дана поласка детета у вртић;
 • Ако је дете које се смешта у вртић треће и четврто по рођењу у породици потребно је приложити Извод из матичне књиге рођених за сву децу из породице и фотокопију личне карте маме;
 • Ако је дете са сметњама у развоју, потребно је приложити мишљење интерресорне комисије или одговарајућу медицинску документацију;
 • Ако је дете без родитељског старања, приложити потврду Центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску породицу, фотокопију решења о оствареном праву на дечији додатак;
 • Ако је дете корисник новчане социјалне помоћи, потребно је приложити копију решења о остваривању права на новчану социјалну помоћ.

 

НЕПОТПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НЕ ПРИМАМО.

 

Директор

Александра Алавања

Обавештење о реупису деце 2021/2021

Упис деце 2021.г.

Upis_PPP_2021

Обавештења за родитеље

Поштовани родитељи, у складу са постојећом епидемиолошком ситуацијом (како су мере и даље на снази) и почетком нове радне 2020/2021. годиме обавештавамо вас следеће:

 • Да би дете кренуло, потребно је да има систематски преглед не старији од 6 месеци, и уколико је систематски преглед старији од 7 дана онда вам треба и потврда-оправдање од лекара да је дете здраво (не старије од 7 дана).
 • Новоуписана деца ће имати адаптацију (без присуства родитеља у групи) на неколико сати, али то ће се родитељи договорити са васпитачима.
 • Оно што је ново јесте да ће родитељи моћи да улазе у објекат (по 10-оро у објекту), молимо вас да будете стрпљиви док чекате, и поштујете мере растојања, маска је обавезна. Пријем деце вршиће се од 6 до 7:45 уз поштовање прописаних противепидемијских мера. Молимо вас за разумевање и сарадњу у циљу што безбеднијег боравка деце.

Обавештење о упису

obavestenje_upis_2020-1 obavestenje_upis_2020-2

Обавештење о уписаној деци

obavestenje_vaspitne_grupe

еВртић – корисничко упутство за родитеље

Uputstvo_eVrtic_za_roditelje

Преузмите упутство

Обавештење за реупис деце у целодневни боравак за радну 2020/2021 годину

У складу са чланом 8. УГОВОРАО КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА ПУ „НАША РАДОСТ“ КОВИН,Одлуке о проглашењу ванредног стања у РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ („ СЛ. гласник РС“ бр.29/2020), Одлуке о извођењунаставе у високошколским установама,средњим и основним школама и редовног рада у установама предшколског васпитања и образовања („СЛ.гласник РС  „бр. 30/2020), тачке 8.Препоруке  Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин број:217-20/2020-I од 06.04.2020. године, Одлуке о распуштању Скупштине општине Ковин и образовању Привременог органа општине Ковин( “Сл.гласник РС“ бр.14/2020) и члана 36.Пословника о раду Привременог органа општине Ковин (Сл.лист општине Ковин бр.4/2020),Привремени орган општине Ковин донео је Одлуку  да се за време трајања ванредног стања  не наплаћују услуге боравка деце.

Неопходно је извршити исплату дуга закључно са 13.03.2020.године  –  ПУ „Наша радост“ Ковин на  евиденциони рачун бр. :   840-31217845-93.

 

РЕУПИС УПИСАНЕ ДЕЦЕ У РАДНОЈ ГОДИНИ ВРШИЋЕ СЕ ЗАКЉУЧНО СА 31.05.2020.ГОДИНЕ.

 

 • Све детаљније информације о реупису деце родитељи ће добити од стране васпитачица путем одговарајућег начина комуникације (телефон, СМС порука, вибер група и сл.)

 

Директор

Александра Алавања