Брошуре за породице

Учешће Предшколске установе „Наша радост“ Ковин у пројекту

„Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу“

Подршка породици у остваривању њене васпитне функције и психо-социјална по­дршка породицама које се суочавају са животним изазовима, су значајан аспект рада пред­школске установе. Пандемија корона вируса КОВИД – 19 је изазвала велике про­ме­не у начину живота, рутинама, социјалним односима и материјалној сигурности по­ро­дице. Утицаји на психо-физичко здравље деце и одраслих још се не могу сагледати, али на неки начин се дотичу сваког појединца и сваке породице. Нови услови живота по­стављају изазов пред запослене у предшколским установама – како пружити по­др­ш­ку породицама на даљину.

Подршка породицама је кључна за одржавање услова за добробит деце, посебно у овим измењеним неповољним околностима. Због тога је још значајнија улога прак­ти­ча­ра у систему предшколског васпитања и образовања који својом стручношћу, пос­ве­ће­ношћу и искуством могу значајно подржати децу и породице.

Подршка је потребна СВИМ породицама. Активности путем онлајн и других канала комуникације омогућавају да се обухвате породице чија деца похађају вртић, породице чија су деца уписана али не долазе, а посебно породице које нису ни уписале децу у установу а најчешће су из осетљивих друштвених група.

Као подршку раду предшколске установа са породицама на даљину, ЦИП-Цен­тар за интерактивну педагогију је, уз подршку УНИЦЕФ-а, у сарадњи са Ми­нис­тар­ст­вом просвете, науке и технолошког развоја, креирао три брошуре за реализацију раз­ли­чи­тих активности у домену сарадње са породицом.

 

Брошуре за породице:

  • Добробит деце предшколског узраста – стварање услова да расту здрава, задовољна и оснажена да се конструктивно носе са изазовима
  • Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста
  • Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила

Ове теме су изабране јер се родитељске праксе заснивају на разумевању доб­ро­би­ти и социјално-емоционалног учења детета, и принципа позитивног родитељства. Оне су основа за промишљање о дугорочним циљевима родитеља у односу на децу и ус­к­лађивање васпитних поступака са њима.

Брошуре садрже кратке и једноставне теоријске уводе о темама којима се баве, идеје за родитеље и предлоге заједничких активности са децом.

Брошуре су намењене родитељима и важно нам је да чујемо њихово мишљење – у којој мери су им теме занимљиве и садржаји корисни, да ли су и шта примењивали од понуђених идеја. Родитељи ће моћи да искажу потребе о другим темама о којима желе више да сазнају.

Да би сагледали на који начин су коришћене брошуре и како их процењују ро­ди­тељи, потребно нам је да сакупимо информације од што више породица. Ти подаци ће нам помоћи у планирању наредних активности и нових материјала у складу са ис­ка­за­ним интересовањима.

1. Добробит деце предшколског узраста
Брошура https://nasa-radost-kovin.org.rs/wp-content/uploads/2021/04/Dobrobit_dece.pdf
Упитник о брошури https://forms.gle/L7W1v4QLfVBnMnFU9
2. Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила:
Брошура https://nasa-radost-kovin.org.rs/wp-content/uploads/2021/04/Vaspitanje_podrskom_i_pravilima.pdf
Упитник о брошури https://forms.gle/o1PTQNn3acfNWsVG9
3. Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста:
Брошура https://nasa-radost-kovin.org.rs/wp-content/uploads/2021/04/Socijalno_emocionalno_ucenje.pdf
Упитник о брошури https://forms.gle/Fubw9FpQYNuQueiC9