Обавештење о упису у ПУ за радну 2021/2022. годину

Обавештавамо заинтересоване родитеље да ПУ „Наша радост“ Ковин врши пријем захтева за упис деце (јасле, обданиште и припремни предшколски програм) за радну 2021/2022. годину

 

од 05. до 31. маја 2021. године

 

Подношење захтева за упис у радној 2021/2022. години, реализоваће се од 05. маја до 31. маја 2021. године, искључиво електронским путем на порталу еУправа (https://www.euprava.gov.rs/). Уколико се у периоду предвиђеном за упис буду створили услови биће омогућено и лично подношење захтева и предаја документације потребне за упис у просторијама ПУ „Наша радост“ Ковин (на адреси Трг Жарка Зрењанина бр.10), а у насељеним местима у просторијама припремног предшколског програма, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

Услуга ће бити доступна на Порталу еУправа од 05. маја 2021. године свим регистрованим корисницима и приликом коришћења ове електронске услуге аутоматски се прибављају неопходни подаци из матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног социјалног осигурања и евиденције пребивалишта, тако да родитељи не морају да достављају ни један документ приликом уписа детета, нити да одлазе ни на један шалтер.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју или децу из породица које користе неки облик социјалне заштите предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно да родитељи поднесу релевантну документацију којом доказују наведени статус.  У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, родитељима је омогућено да електронским путем доставе ову документацију на следећу маил адресу: upis.evrtic.kovin@gmail.com, како не би долазили лично у предшколску установу.

УПИС ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ 01.03.2015. – 28.02.2016. ГОД. (ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ)

У целодневни боравак могу да се упишу деца старости од 18 месеци на дан 01.09.2021. године (односно рођена пре 01.03.2020.год.) до 6,5 година (припремни предшколски програм)

За упис деце у припремни предшколски програм у трајању од 4 сата у Ковину и насељеним местима упис се врши на исти начин, електронским путем на порталу еУправа (https://www.euprava.gov.rs/).Уколико се у периоду предвиђеном за упис буду створили услови биће омогућено и лично подношење захтева и предаја документације потребне за упис у просторијама ПУ „Наша радост“ Ковин (на адреси Трг Жарка Зрењанина бр.10), а у насељеним местима у просторијама припремног предшколског програма, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

 

СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ  ЛИЧНОГ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА УПИС У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

1. ЗА ДЕТЕ: Извод из матичне књиге рођених ( може фотокопија)

 

2. ЗА ЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ:

а) Потврда послодавца о запослењу родитеља ( без података о заради) и фотокопија потврде пријави, промени и одјави на обавезно осигурање ( МА ОБРАЗАЦ);

б) За предузетнике-извод из АПР-а не старији од 6 месеци;

в) За пољопривреднике-Акт о регистрацији газдинства;

 

3. ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ: Извод из Националне службе за запошљавање.

 

4. СТУДЕНТИ: потврда о редовном студирању;

 

5.САМОХРАНИ РОДИТЕЉИ:

а) фотокопију пресуде о разводу / Извод из матичне књиге умрлих, ако је један од родитеља преминуо;

б) Одлука надлежног органа о вршењу родитељског права.

 

6. ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ( попуњава се приликом уписа)

НАПОМЕНА

  • Лекарско уверењеиз Диспанзера да децу треба да донесу родитељи првог дана поласка детета у вртић;
  • Ако је дете које се смешта у вртић треће и четврто по рођењу у породици потребно је приложити Извод из матичне књиге рођених за сву децу из породице и фотокопију личне карте маме;
  • Ако је дете са сметњама у развоју, потребно је приложити мишљење интерресорне комисије или одговарајућу медицинску документацију;
  • Ако је дете без родитељског старања, приложити потврду Центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску породицу, фотокопију решења о оствареном праву на дечији додатак;
  • Ако је дете корисник новчане социјалне помоћи, потребно је приложити копију решења о остваривању права на новчану социјалну помоћ.

 

НЕПОТПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НЕ ПРИМАМО.

 

Директор

Александра Алавања