Обавештење за реупис деце у целодневни боравак за радну 2020/2021 годину

У складу са чланом 8. УГОВОРАО КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА ПУ „НАША РАДОСТ“ КОВИН,Одлуке о проглашењу ванредног стања у РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ („ СЛ. гласник РС“ бр.29/2020), Одлуке о извођењунаставе у високошколским установама,средњим и основним школама и редовног рада у установама предшколског васпитања и образовања („СЛ.гласник РС  „бр. 30/2020), тачке 8.Препоруке  Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин број:217-20/2020-I од 06.04.2020. године, Одлуке о распуштању Скупштине општине Ковин и образовању Привременог органа општине Ковин( “Сл.гласник РС“ бр.14/2020) и члана 36.Пословника о раду Привременог органа општине Ковин (Сл.лист општине Ковин бр.4/2020),Привремени орган општине Ковин донео је Одлуку  да се за време трајања ванредног стања  не наплаћују услуге боравка деце.

Неопходно је извршити исплату дуга закључно са 13.03.2020.године  –  ПУ „Наша радост“ Ковин на  евиденциони рачун бр. :   840-31217845-93.

 

РЕУПИС УПИСАНЕ ДЕЦЕ У РАДНОЈ ГОДИНИ ВРШИЋЕ СЕ ЗАКЉУЧНО СА 31.05.2020.ГОДИНЕ.

 

  • Све детаљније информације о реупису деце родитељи ће добити од стране васпитачица путем одговарајућег начина комуникације (телефон, СМС порука, вибер група и сл.)

 

Директор

Александра Алавања