Упис 2017.

Обавештавамо заинтересоване родитеље да ПУ „Наша радост“ Ковин врши пријем захтева за упис деце (јасле, обданиште и припремни предшколски програм) за радну 2017/2018. од 03.-31.маја 2017. у објекту Ковин I, Трг Жарка Зрењанина бр.10, од 7-15 часова

 

УПИС ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ 01.03.2011. -28.02.2012.

(За упис деце у припремни предшколски програм у трајању од 4 сата неопходна документација је: фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете, док лекарско уверење можете доставити и првог дана поласка детета).

У насељеним местима упис се врши у просторијама припремног предшколског програма од 8-12 часова

 

СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊАЗАХТЕВА ЗА УПИС У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:

 1. ЗА ДЕТЕ: Извод из матичне књиге рођених (може фотокопија)
 2. ЗА ЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ:
 • Потврда послодавца о запослењу родитеља (без података о заради);
 • За предузетнике – извод из АПР не старији од 6 месеци
 • за пољопривреднике-  Акт о регистарцији газдинства
 1. ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ: извод из Националне службе за запошљавање.
 2. СТУДЕНТИ: потврда о редовном студирању.
 3. САМОХРАНИ РОДИТЕЉИ:
 • фотокопију о пресуди о разводу/Извод из матичне књиге умрлих, ако је један од родитеља преминуо;
 • Одлука надлежног органа о вршењу родитељског права.
 1. ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ (попуњава се приликом уписа).


НАПОМЕНА

 • Лекарско уверење из Диспанзера за децу треба да донесу родитељи првог дана поласка детета у вртић;
 • Ако је дете које се смешта у вртић, треће и четврто по рођењу у породици потребно је приложити Извод из матичне књиге рођених за сву децу из породице и фотокопију личне карте маме.
 • Ако је дете са сметњама у развоју, потребно је приложити мишљење интерресорне комисије или одговарајућу медицинску документацију.
 • Ако је дете без родитељског старања, приложити потврду центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску породицу, фотокопију решења о оствареном праву на дечији додатак.


НЕПОТПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НЕ ПРИМАМО

Директор